UWAGA: Każdy użytkownik jest proszony o dokończenie tłumaczenia stron w kategorii „Tłumaczenia do ukończenia” przed rozpoczęciem tworzenia nowych stron

Moduł:TabelaDokumentacji

Z ARK: Survival Evolved Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:TabelaDokumentacji/opis

local p = {}
function p.dossierList( f )
 local args = f:getParent().args
 local dossiers = {}
 local columnsCount = tonumber(args.columnsCount) ~= nil and args.columnsCount or 2
 local elementWidth = tonumber(args.elementWidth) ~= nil and args.elementWidth or 180

 local isSpecies = true
 local species, modName, linkPrefix = '', nil, ''
 for _,arg in ipairs(args) do
  if isSpecies then
   -- if species is part of a mod, the species is expected to have the format "Mod:[ModName]:[Species]"
   modName, species = string.match(arg, '^Mod:([^:]+):(.+)$')
   if species == nil then
    species = arg
    linkPrefix = ''
   else
    linkPrefix = 'Mod:'..modName..' '
   end
  else
   local link = linkPrefix..species
   local linkName = species
   if linkPrefix == '' then linkName = nil end
   if arg == 'Book' then
    table.insert(dossiers, {d = p.dossierImage(species, elementWidth, species, modName), l = link, ln = linkName})
   else
    table.insert(dossiers, {d = '[[File:'..arg..'|center|'..elementWidth..'px|link='..link..']]', l = link, ln = linkName})
   end
  end
  isSpecies = not isSpecies
 end

 local result = ''
 for i=1, #dossiers, columnsCount do
  result = result .. '<tr>'
  for ii = 0, columnsCount - 1 do
   local iii = ii + i
   if iii < #dossiers + 1 then
    result = result .. '<td style="text-align:center">' .. dossiers[iii].d .. '</td>'
   end
  end
  result = result .. '</tr><tr>'
  for ii = 0, columnsCount - 1 do
   local iii = ii + i
   if iii < #dossiers + 1 then
    result = result .. '<td style="text-align:center">[[' .. dossiers[iii].l .. (dossiers[iii].ln and '|'..dossiers[iii].ln or '') .. ']]</td>'
   end
  end
  result = result .. '</tr>'
 end

 return '<table style="margin: 1em auto;">'
 .. result
 ..'</table>'
end

function p.dossierImage(species,width,link,modName)
 local modFilePrefix, modSpeciesNamePrefix = '', ''
 if modName ~= nil then
  -- set modName to the prefix that all mod-files should use
  modFilePrefix = 'Mod '..modName..' '
  -- set modSpeciesNamePrefix to the prefix that all mod species should have
  modSpeciesNamePrefix = 'Mod:'..modName..' '
 end

 -- grab species name from file name File:Dossier Species.png or Dossier Species.png or use parameter
 local diname = string.match(species, '^File:Dossier[ _]([^.]*)%.png$')
 if diname == nil then
  diname = string.match(species, '^Dossier[ _]([^.]*)%.png$')
 end
 if diname == nil then
  diname = species
 end
 if width == nil then
  width = 4000
 end
 width = string.match(width, '%d*') -- only the digits from second parameter
 local height = math.floor(width * 2660 / 4000 + 0.5) -- scaled height according to requested width
 if link == nil then -- check for link
  link = ''
 else
  link = '|link='..modSpeciesNamePrefix..link
 end

 local result = '<span style="display:inline-block;position:relative;width:'..width..'px;height:'..height..'px;">' -- container with size
 .. '<span style="position:absolute;top:0;left:0;">[[File:Dossier_Empty.png|'..width..'px|link=]]</span>' -- book as background
 .. '<span style="position:absolute;top:0;left:0;">[[File:'..modFilePrefix..'Dossier_'..diname..'.png|'..width..'px'..link..']]</span>' -- dossier pages of the creature
 .. '</span>'
 return result
end

return p